Vårt ansvar

Vi i Panelbygg AS er forpliktet til å følge Åpenhetsloven. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon og levering av varer og tjenester. Samtidig skal loven sikre allmennhetens tilgang til informasjon. På denne siden vil vår informasjon om Åpenhetsloven bli publisert, både redegjørelse og etiske retningslinjer.


Med grunnleggende menneskerettigheter refererer vi til de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som er definert i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter, og i ILOs konvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.


Vi følger prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og har oppdatert våre retningslinjer og rutiner for å sikre overholdelse av loven.